? انواع نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400 - شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان

? انواع نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400