نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی در هفته منتهی به 7 خرداد 1400 - شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان

نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی در هفته منتهی به 7 خرداد 1400