نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی در هفته منتهی به 3 اردیبهشت 1400 - شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان

نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی در هفته منتهی به 3 اردیبهشت 1400