نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی در هفته منتهی به 20 فروردین 1400 - شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان

نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی در هفته منتهی به 20 فروردین 1400