ششمین سالگرد تاسیس شرکت تدارک صنعت - شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان

ششمین سالگرد تاسیس شرکت تدارک صنعت